luni, 1 noiembrie 2010

Legislaţie

Arii protejate de interes naţional

În cadrul judeţului Mureş există 16 arii protejate de interes naţional. Dintre acestea, conform criteriilor IUCN, Scaunul Domnului este monument al naturii, Munţii Călimani este parc naţional având structură de administrare, restul fiind rezervaţii naturale.


Arii protejate de interes local

Prin O.M. nr. 776 din 2007 s-au declarat siturile de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Procentul habitatelor de interes european depăşeşte 90%. Conform Manualul habitatelor sunt 19 habitate, din care 5 de importanţă deosebită (Directiva Habitate). Au fost identificate 18 specii de păsări, 9 specii de mamifere, 3 specii de reptile, 6 specii de peşti (inclusiv Hucho hucho), 8 specii de nevertebrate şi 8 specii de plante sunt de interes comunitar.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 / 2007 s-au declarat ariile de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.


Cadrul realizării reţelei Natura 2000 în judeţul Mureş

Scopul reţelei
Stabilirea unei reţele europene coerente care să cuprindă un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar, în vederea garantării viabilităţii acestora pe termen lung, ca sisteme suport pentru dezvoltarea sistemului socio-economic.
Important: Natura 2000 nu este un sistem de arii naturale strict protejate, ci reprezintă modele reale de dezvoltare durabilă .

Obiectivul reţelei Naturii 2000
Menţinerea pe termen lung a speciilor şi habitatelor naturale de interes comunitar şi, dacă este cazul, refacerea statutului favorabil de conservare. Multe din siturile Natura 2000 există tocmai datorită felului cum au fost gospodărite până în prezent şi este important ca majoritatea acestor activităţi să continue şi în viitor pentru menţinerea speciei/habitatului.

Baza legală
• Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”)
• Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice (Directiva “Habitate”)

Reţeaua Natura 2000 este alcătuită din:
SAC-uri (Special Areas for Conservation - Arii Speciale de Conservare) desemnate pentru:
• habitate naturale (198 prezentate în Directiva “Habitate”)
• specii sălbatice (peste 800 prezentate în Directiva “Habitate”)
SPA-uri (Special Protection Areas - Arii de Protecţie Specială Avifaunistică) desemnate conform Directivei Păsări pentru aproximativ 200 specii de păsări.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu