luni, 1 noiembrie 2010

Sighişoara - Târnava Mare

ROSCI0227 Sighişoara - Târnava Mare

Suprafaţa: 85374 ha
Procentul de acoperire pe localităţi în judeţul Mureş: Albeşti (36%), Apold (89%), Daneş (71%), Saschiz (98%), Sighişoara (39%), Vânători (81%)

Cel mai mare sit din regiunea continentală, unde armonioasa convieţuire a comunităţilor cu natura, îndeosebi în trecut a comunităţilor săseşti, a dus la conservarea unei diversităţi biologice remarcabile. Importanţa europeană este deosebită, deoarece aici există ultimele suprafeţe semnificative de pajişti naturale, cu procese ecologice nealterate.


Utilizarea tradiţională a terenurilor a păstrat o diversitate biologică ridicată. Aria este de importanţă interna ională, având în vedere că probabil ultimele pajişti de mare întindere în Europa sunt perfect funcţionabile din punct de vedere ecologic. Managementul tradiţional a stabilit un echilibru între activităţile umane şi natură, acesta rămânând neschimbată din evul mediu. Studiile efectuate arată că aria cuprinde numeroase specii de faună şi floră, care sunt periclitate la nivel naţional şi internaţional aici fiind incluse:

Floră:
• 10 taxoni vegetali periclitaţi în Europa, incluşi în anexele Directivei Habitate şi ale Convenţiei de la Berna
• 77 taxoni periclitaţi la nivel naţional, incluşi în Lista Roşie naţională

Faună:
• 23 specii de mamifere periclitate în Europa şi protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna, incluzând lupul, ursul, pisica sălbatică, vidra
• 55 specii de păsări periclitate în Europa, incluse în Directiva Păsări şi Convenţia de la Berna, 76 specii protejate la nivel naţional
• 10 specii de reptile şi amfibieni protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna, incluzând buhaiul de baltă cu burtă roşie
• 11 specii protejate de peşti prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna
• 600 specii de fluturi sunt descrise în cadrul acestui spaţiu - 6 fiind protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna şi 22 protejate la nivel naţional.


În acest spaţiu diversitatea culturilor agricole coexistă cu o bogată biodiversitate naturală, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ. Aria proiectului cu o populaţie de cca. 19000 locuitori, repartizată în 30 sate puţin extinse în suprafaţă. Populaţia încă trăieşte în strânsă legătură şi peisajul înconjurător, care include pajiştile cele mai bogate ale Europei şi întinsele păduri caducifoliate. Aici există multe habitate şi specii ce sunt în Lista Roşie IUCN şi de asemenea au un statut prioritar în Directiva Habitate, inclusiv cele mai mari populaţii de carnivore mari din etajul deluros (urs şi lup).

Situl este ameninţat de proiectul autostrăzii Oradea–Braşov. Traseul actual al autostrăzii pe cei 20 km din interiorul sitului Natura 2000 pe ruta Daneş-Brădeni, va afecta semnificativ următoarele tipuri de habitate prioritare :
• vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens – zona cu cea mai mare densitate din sit
• tufărişuri subcontinentale peri-panonice
şi următoarele specii prioritare:
• ursul (Ursus arctos), respectiv Pernis apivorus A072, specie din anexa I din Directiva Păsări, cu o populaţie însemnată în fânaţele din Fundul Stejărenilor.

Foto: Fülöp, Dénes László

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu