luni, 1 noiembrie 2010

Podişul Hârtibaciului

ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului

Suprafaţa: 246357.1 ha
Procentul de acoperire pe localităţi în judeţul Mureş: Albeşti (34%), Apold (100%), Daneş (74%), Saschiz (52%), Sighişoara (33%), Vânători (15%).

Iniţial a existat o arie avifaunistică de importanţă europeană iniţiat de A.P.M. Mureş, suprapus cu SCI Sighişoara – Târnava Mare pe teritoriul judeţului Mureş, avizat favorabil de CMN al Academiei Române. Ulterior, s-a inclus în aria avifaunistică Podişul Hârtibaciului, care se întinde până la poalele munţilor Făgăraş şi care nu are, conform legii avizul CMN al Academiei Române.

Suprafaţa a devenit imensă, managementul pe toată aria poate fi compromis din această cauză.
Valoarea ariei propuse de A.P.M. în judeţul Mureş ca şi Arie Specială de Protecţie Avifaunistică este justificată prin diversitatea mare de habitate şi microhabitate existente pe unitatea de suprafaţă, ceea ce determină o mare diversitate avifaunistică.


Astfel, sunt prezente habitatele acvatice (zone umede permanente şi temporare), habitatele de pădure, precum şi cele de zone deschise. Pe o secţiune transversală a unei văi, pornind de la plafonul văii există zone inundabile cu stufărişuri pure (Phragmitetum communis) sau în amestec cu arbuşti şi arbori, apoi versanţii de deal cu fânaţe şi pajişti împădurite, iar în partea superioară a dealurilor şi pe coama acestora sunt situate pădurile.

Habitatele acvatice permanente sunt reprezentate de heleşteele de la Brădeni (suprafaţa totală 155.3 ha, suprafaţa totală a luciului de apă 83.8 ha, suprafaţa totală acoperită de vegetaţie macrofită 71.5 ha) şi de bălţiile de la Criş. Dintre speciile importante (Directiva 79/409/CEE, Anexa I) semnalate ca şi cuibăritoare aici sunt: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Alcedo atthis şi Porzana porzana. Pădurile sunt situate în special în treimea superioară a versanţilor dealurilor care separă văile şi prezintă o mare heterogenitate, dată de orientarea versan ilor de deal, atât ca şi compoziţie în specii de arbori cât şi ca vârstă a acestora. Cel mai frecvent întâlnit este fagul (Fagus sylvatica), formând făgete pure sau în şleau de amestec, fag cu cvercinee şi carpen. Speciile de păsări importante clocitoare în aceste păduri sunt: Ciconia nigra, Pernis apivorus, Aquila pomarina, Bubo bubo, Picus canus, Dryocopus martius, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Dendrocopos leucotos, Lullula arborea, Troglodytes troglodytes şi Ficedula parva.

Zonele deschise, sunt situate de-a lungul văilor a căror direc ie principală este sud-nord. Zona inundabila a văilor este acoperită de stufărişuri compacte sau in diferite proporţii de amestec cu arbuşti şi arbori, fiind habitate importante în special pentru Porzana porzana şi Crex crex. Pe versanţii de deal se întâlnesc fânaţele, frecvent fiind întâlniţi arbuştii şi mai ales arborii formând pajişti împădurite.

Importante sub aspect conservativ sund pădurile aluviale. Specii importante din aceste habitate sunt: Ciconia ciconia, Caprimulgus europaeus, Picus canus, Dendrocopos syriacus, Lanius colurio şi Lanius minor.

Foto: Mihai Cengher

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu